Học kỳ 3 - Năm học 2015-2016

In Phiếu nộp tiền

Trường hợp sinh viên đăng ký môn Giáo dục thể chất 2 (Cầu lông) - Mã môn học: PEDU1306 (của khóa 2015); Giáo dục thể chất 2 (Bơi lội) - Mã môn học: PEDU1305 (của khóa 2015) đã in phiếu nộp tiền trước ngày 08/07/2016, vui lòng in lại phiếu nộp tiền trước khi đóng học phí.

Xem thời khóa biểu cá nhân

Sinh viên vui lòng xem và học theo thời khóa biểu cá nhân (Do có một số môn học tách/nhập/hủy lớp hoặc thay đổi phòng học)

Xem thời khóa biểu tổng quát


Các học kỳ cũ

Học kỳ 2 - Năm học 2015-2016

Dành cho SV in phiếu nộp tiền

In PNT

Học kỳ 1 - Năm học 2015-2016

Dành cho SV in phiếu nộp tiền

In PNT

Học kỳ 3 - Năm học 2014-2015

Dành cho SV in phiếu nộp tiền

In PNT

Học kỳ 2 - Năm học 2014-2015

Dành cho SV in phiếu nộp tiền

In PNT