Thông báo - Qui định

Qui định ĐKMH

Sinh viên vui lòng đọc kỹ trước khi tiến hành Đăng ký môn học

Xem chi tiết

Thông báo MHTĐ

Danh mục môn học tương đương thay thế CTĐT khóa 2015

Xem chi tiết

Đăng ký môn học

ĐKMH khoa Đào tạo Đặc biệt - Học kỳ 1 năm học 2017-2018
 
TKB cá nhân HK 1 Năm học 2017-2018

TKB tổng quát HK 1 Năm học 2017-2018
 

Các học kỳ cũ

Học kỳ 3 - Năm học 2016-2017

Dành cho SV in phiếu nộp tiền

In PNT

Học kỳ 2 - Năm học 2016-2017

Dành cho SV in phiếu nộp tiền

In PNT

Học kỳ 1 - Năm học 2016-2017

Dành cho SV in phiếu nộp tiền

In PNT

Học kỳ 3 - Năm học 2015-2016

Dành cho SV in phiếu nộp tiền

In PNT

Copyright © Trung tâm Quản lý Hệ thống Thông tin - Trường Đại học Mở Tp.HCM.