Học kỳ 3 - Năm học 2015-2016

ĐĂNG KÝ MÔN HỌC (CÁC KHOA KHÁC KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT)

TKB ĐĂNG KÝ MÔN HỌC (KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT)
Bắt đầu đăng ký từ 20/06/2016 đến 26/06/2016)

Danh sách BV đăng ký BHYT - Học kỳ 3 năm học 2015-2016


Các học kỳ cũ

Học kỳ 2 - Năm học 2015-2016

Dành cho SV in phiếu nộp tiền

In PNT

Học kỳ 1 - Năm học 2015-2016

Dành cho SV in phiếu nộp tiền

In PNT

Học kỳ 3 - Năm học 2014-2015

Dành cho SV in phiếu nộp tiền

In PNT

Học kỳ 2 - Năm học 2014-2015

Dành cho SV in phiếu nộp tiền

In PNT