ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TRỰC TUYẾN

- Sinh viên lưu ý:

*** Sinh viên phải đăng ký đúng theo thời gian quy định đã thông báo, trường hợp Sinh viên (đã) đăng ký không nằm trong thời gian cho phép đăng ký của khóa mình kết quả đăng ký sẽ không được hệ thống ghi nhận.

Thông báo
 
In phiếu nộp tiền