ĐKMH HK 1 năm học 2016-2017

Thông báo về mức thu học phí khóa 2014 trở về trước năm học 2016-2017

Thông báo về mức thu học phí khóa 2015 năm học 2016-2017


Các học kỳ cũ

Học kỳ 3 - Năm học 2015-2016

Dành cho SV in phiếu nộp tiền

In PNT

Học kỳ 2 - Năm học 2015-2016

Dành cho SV in phiếu nộp tiền

In PNT

Học kỳ 1 - Năm học 2015-2016

Dành cho SV in phiếu nộp tiền

In PNT

Học kỳ 3 - Năm học 2014-2015

Dành cho SV in phiếu nộp tiền

In PNT