MSSV Mật khẩu
Thông báo từ hệ thống

- Yêu cầu sinh viên kiểm tra thời khóa biểu, số tín chỉ môn học trước khi đăng ký môn học. Sau thời hạn trên phòng Quản lý Đào tạo sẽ không chấp nhận giải quyết cho đăng ký hoặc hủy bỏ môn học.
- Phòng QLĐT thường xuyên cập nhật sĩ số v mở lớp mới sau 11h00 vào 17h00 mỗi ngày.


THỜI KHÓA BIỂU được cập nhật vào lúc 22:31 ngày 31/08/2019
 
 
 
   Kế hoạch đăng ký môn học trực tuyến học kỳ 2/2007-2008
KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TRỰC TUYẾN
Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014
 

Kế hoạch Đăng ký môn học trực tuyến học kỳ 2 năm học 2013-2014, cụ thể như sau:

Nội dung

Đăng ký theo chương trình học của khóa
2010, 2011, 2012, 2013

Công bố thời khóa biểu

Ngày 03/01/2014

ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

- Thời gian đăng ký trực tuyến: (Từ 06/01/2014 đến hết ngày 26/02/2014)
+ Từ 9h 06/01 - 07/01: Sinh viên Bằng 2 khóa 2013 được đăng ký
+ Từ 9h 08/01 - 12/01: Sinh viên khóa 2012 được đăng ký (Được đăng ký môn học của các khối lớp thuộc khóa: 2012)
+ Từ 9h 13/01 - 19/01: Sinh viên khóa 2011 được đăng ký (Được đăng ký môn học của các khối lớp thuộc khóa: 2011; 2012)
+ Từ 9h 20/01 - 22/01: Sinh viên khóa 2010 được đăng ký (Được đăng ký môn học của các khối lớp thuộc khóa: 2010; 2011; 2012)
+ Từ 9h 23/01 - 26/01: Sinh viên tất cả các khóa được đăng ký (Được đăng ký môn học của các khối lớp thuộc khóa: 2010; 2011; 2012; 2013)
+ Từ 27/01 - 09/02: Nghỉ Tết Nguyên đán
+
Từ 9h 10/02 - 23/02: Sinh viên tất cả các khóa được đăng ký (Cho tất cả sinh viên nợ học phần; cho đăng ký học vượt)
+ Từ 9h 24/02 - 26/02: Sinh viên điều chỉnh đăng ký môn học (Kiểm tra và xóa môn học đăng ký sai; cho đăng ký học cải thiện điểm đối với các môn học đã đạt).

Dự kiến thời gian in GNT và đóng học phí

Các môn lý thuyết

Các môn học thực hành

Từ 10/03/2014 đến 15/04/2014

Từ 10/03/2014 đến 04/04/2014

Khai giảng: 03/03/2014