MSSV Mật khẩu
Thông báo từ hệ thống

- Yêu cầu sinh viên kiểm tra thời khóa biểu, số tín chỉ môn học trước khi đăng ký môn học. Sau thời hạn trên phòng Quản lý Đào tạo sẽ không chấp nhận giải quyết cho đăng ký hoặc hủy bỏ môn học.
- Phòng QLĐT thường xuyên cập nhật sĩ số v mở lớp mới sau 11h00 vào 17h00 mỗi ngày.


THỜI KHÓA BIỂU được cập nhật vào lúc 22:31 ngày 31/08/2019