MSSV Mật khẩu
Thông báo từ hệ thống

- Yêu cầu sinh viên kiểm tra thời khóa biểu, số tín chỉ môn học trước khi đăng ký môn học. Sau thời hạn trên phòng Quản lý Đào tạo sẽ không chấp nhận giải quyết cho đăng ký hoặc hủy bỏ môn học.
- Phòng QLĐT thường xuyên cập nhật sĩ số v mở lớp mới sau 11h00 vào 17h00 mỗi ngày.


THỜI KHÓA BIỂU được cập nhật vào lúc 10:08 ngày 15/09/2017
 
 
 
 
Thông báo
Về việc khóa và mở mã số sinh viên (MSSV) Học kỳ I/2016-2017
Phòng Quản lý Đào tạo khóa MSSV Học kỳ III/2015-2016 từ ngày 22/07/2016 đối với các sinh viên đóng học phí trễ hạn các môn học thực hành và từ ngày 29/07/2016 đối với các sinh viên đóng học phí trễ hạn các môn học lý thuyết. Để chuẩn bị cho công tác đăng ký môn học trực tuyến Học kỳ I/2016-2017 từ ngày 05/9/2016, Phòng Quản lý Đào tạo thông báo Quy trình mở mã số sinh viên như sau: